Slovar pomembnih pojmov
Informacijski sistem

Je integriran nabor komponent za zbiranje, shranjevanje in obdelavo podatkov, ki uporabnike oskrbuje z vsemi potrebnimi informacijami za odločanje.

Digitalni razkorak oz. ločnica

Neenakovreden dostop do digitalne tehnologije, vključno z pametnimi telefoni, tablicami, prenosniki in internetom. Digitalni razkorak ustvarja neenakost glede dostopa do informacij. V informacijski dobi, so ljudje brez dostopa do interneta in drugih informacijsko komunikacijskih tehnologij v slabšem socialno-ekonomskem položaju, saj težje iščejo zaposlitev, se učijo, ne morejo nakupovati ali prodajati stvari preko spleta, težje sodelujejo v demokratičnem procesu in težje se učijo oz. Pridejo do informacij.

Digitalna pismenost

Pomeni imeti veščine, potrebne za življenje, učenje in delo v družbi, v kateri dostop do informacij poteka preko digitalnih kanalov, kot so družbeni mediji, internet, mobilne naprave in računalniki.
Vprašalnik s katerim lahko preverite svoj nivo digitalnih kompetenc

Tehnologija

Je sistematično uporabljanje znanja pri praktičnih nalogah, za doseganje ciljev na določljiv in ponovljiv način.

Digitalna tehnologija

Zajema digitalne naprave, sisteme in vire, ki obdelujejo, ustvarjajo, shranjujejo in upravljajo podatke.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

Je del digitalne tehnologije. IKT so opredeljene kot raznolik nabor tehnoloških orodij in virov, ki se uporabljajo za prenos, shranjevanje, ustvarjanje, skupno rabo ali izmenjavo informacij.

Spletne tehnologije

Se nanaša na različna orodja in tehnike, ki se uporabljajo v procesu komunikacije med napravami preko interneta.

Tehnološke inovacije

Novosti na področju tehnologij. Lahko je zamisel, proizvodni ali tehnološki postopek, izdelek ali predmet z novimi funkcijami.

Masovni podatki

So velike količine podatkov, ki za njihovo obdelavo zahtevajo uporabo drugačnih tehnik in kompleksnejša/zmogljivejša orodja za obdelavo podatkov.

Intelektualna lastnina

Termin se nanaša na stvaritve uma, kot so izumi, modeli, literarna in umetniška dela in tudi simboli, imena in slike, ki se uporabljajo v marketingu.

Informacije

Je nabor podatkov, ki so organizirani za uporabo ljudi.

Omrežje

Je resurs, ki je zmožen povezovanja velikega števila naprav.

Trajnostni razvoj

Je razvoj, ki zadovolji sedanje potrebe, ne da bi ogrozil sposobnost prihodnjih generacij, zadovoljiti svoje potrebe.

Tehnološko opolnomočenje

Uporaba učenja, ki temelji na tehnologiji, za izboljšanje učnega procesa, opolnomočenje posameznikov in njihovo sodelovanje.